2016, മേയ് 17, ചൊവ്വാഴ്ച

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി !!!!

എന്റെ നാട് ! എന്റെ വോട്ട്! എന്റെ അവകാശം !
നന്ദി !!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ ........

രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി സെക്രെട്ടറിയേറ്റിനു മുൻപിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. ഈ രണ്ടു വർഷവും ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആ ചെറുപ്...