2016, മേയ് 17, ചൊവ്വാഴ്ച

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി !!!!

എന്റെ നാട് ! എന്റെ വോട്ട്! എന്റെ അവകാശം !
നന്ദി !!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...