2016, മേയ് 17, ചൊവ്വാഴ്ച

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി !!!!

എന്റെ നാട് ! എന്റെ വോട്ട്! എന്റെ അവകാശം !
നന്ദി !!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: