2015, ഡിസംബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

ഹാപ്പി ക്രിസ്ത്മസ്.....

തൂമഞ്ഞു പെയ്യുന്ന ധനുമാസ രാവുകൾ മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്മസിന്റെ ആഗമനം വിളിച്ചോതുന്നു.സ്നേഹത്തിന്റെയും , സഹനത്തിന്റെയും മഹതതായ ഓര്മ്മ പുതുക്കൽ. തീര്ച്ചയായും ഏതൊരു ആഘോഷത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം സ്നേഹം തന്നെയാണ്. എന്നെ സംബധിച്ച് സ്നേഹം നിസ്വാര്തമാണ്. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളും തിരിച്ചു എനിക്ക് സ്നേഹം നല്കണം എന്നാ ഒരു നിര്ബന്ധവും എനിക്കില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരണം എപ്രകാരം ഉള്ളത് ആയാലും എന്റെ സമീപനത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കാരും ഇല്ല. ആരുടെ സ്നേഹത്തെയും അളക്കുവാൻനോ പരീക്ഷിക്കുവാനോ ഞാൻ മിനക്കെടാറില്ല . അതിൽ ഒട്ടു താല്പര്യവും ഇല്ല താനും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരോട് ഒട്ടെതിർപ്പും ഇല്ല . പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് , നിനക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സമയം പാഴാക്കുന്നത് എന്തിനെന്നു . അവരോടു ചെറു ചിരിയോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത , എന്റെ സമയം പാഴാക്കി കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ അതല്ലേ വലിയ സന്തോഷം.
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്മസ് ആശംസകൾ.....

✨Happy Diwali✨

Happy Diwali ദീപാവലി ദീപങ്ങളുടേതാവണം, ശബ്ദങ്ങളുടേതാവരുത് Celebrate Pollution Free Diwali