2015, മാർച്ച് 9, തിങ്കളാഴ്‌ച

മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്‌........?

2015 ആദ്യ മൂന്നു മാസ്സങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപ്  ഇറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ 30 ഇൽ പരം ചിത്രങ്ങൾ. വിജയിച്ചവ രണ്ടേ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം. പിക്കെറ്റ് 43 യും , ഫയർ മാനും.  ഈ മുപ്പതു ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച അഞ്ചു ചിത്രങ്ങൾ തിരെഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ദയനീമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നത്‌. പിക്കെറ്റ് 43 യും , ഫയർ മാനും ഒഴിച്ചാൽ 5 എണ്ണം തികയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്‌. എന്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അഭാവം തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ദുരവസ്ഥക്ക് കാരണം. പുത്തൻ തലമുറ , പഴയ തലമുറ , ഇതിനു രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള തലമുറ എന്നിങ്ങനെ വേര്തിരിച്ച് കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ആണ് മലയാള സിനെമക്ക് ഇത്തരം ദുര്യോഗം ഉണ്ടായതു. തീര്ച്ചയായും കാലം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് അനിവാര്യവുമാണ്‌ . കത്തുകൾ കൈമാറുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് എസ് എം എസ്സുകളില്ക്ക്  മാറിയത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരം എല്ലാ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് ഇടയിലും കൈമോശം വരാത്ത ചില മൂല്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആയാലും, കുടുംബത്തില ആയാലും , സ്നേഹ സൌഹൃദ ബന്ധങ്ങളിൽ ആയാൽ പോലും ഇന്നും നില നിന്ന് പോരുന്നുണ്ട് , അത് എക്കാലവും നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. മാതൃ സ്നേഹത്തിനു എക്കാലത്തും ഏതു തലമുറയിലും ഒരേ മൂല്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നത് പോലെ. തീര്ച്ചയായും നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ സമൂഹത്തിന്റെ മുകൾ പരപ്പിനെ മാത്രം നോക്കി കാണാതെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം.  തീര്ച്ചയായും നല്ല സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകര ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് . അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ എത്തിയാൽ അവർ അത് ഹൃദയപൂര്വ്വം സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും . .........  പ്രാർത്ഥനയോടെ.............

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...