2017, ഏപ്രിൽ 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

✨‘Depression: Let's Talk.’ ✨

The National World Health Day 2017 Theme:
✨‘Depression: Let's Talk.’ ✨
✨World Health Day, celebrated on 7 April every year to mark the anniversary of the founding of WHO, provides us with a unique opportunity to mobilize action around a specific health topic of concern to people all over the world.
✨🌹We all are standing on a critical verge of time in this world where we are struggling every day and mostly keeping the things to ourselves.Its seems like an easier option but when we are too overburdened by those feelings and stress, it can lead to a state that is unbearably difficult to express.Lets us all try our best to accept that depression exist and do our best to acknowledge someone when they say they are suffering through it and don't just tell them to get over it,help them, talk to them.Its something as painful and serious as any other disease and its high time to take it seriously.This video will just give you an overview about depression.Help this campaign to spread.
#depression #letstalk

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...