2016, ഒക്‌ടോബർ 17, തിങ്കളാഴ്‌ച

നല്ല സിനിമകൾ വിജയിക്കട്ടെ !!!!

പുതുതായി ഏതു ചിത്രം ഇറങ്ങിയാലും , ആ ചിത്രത്തെ നവ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും മറ്റും      മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും ചിലർ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവ്  കാഴ്ചയാണ്. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലും ഉള്ള കഠിന പ്രയത്നം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരോ , അന്ധമായ താരാരാധന തലയിൽ കയറിയവരോ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു ചിത്രങ്ങളെ മോശമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും അവകാശമുണ്ട് , എന്നാൽ അതെ സമയം തന്നെ മറ്റു ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശം പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വിവേകവും വിവേചന ശേഷിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അതില്ലാത്ത പക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ ബോധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാൻ സിനിമയിലെ എല്ലാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുക ഒരു ചിത്രം ഇറങ്ങി , അതിനെ ബോധപൂർവ്വം മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ  ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽ പ്രതികരണം നടത്തുന്നത് ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ്. സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സിനിമ മേഖലയിൽ പെട്ട മറ്റൊരാളും ആ ചിത്രത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ മോശം പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല. അവനവന്റെ ഭാഗത്തു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രം പ്രതികരിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നിസ്സംഗത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം മാറ്റാത്തിടത്തോളം ഇത്തരം ബോധപൂർവ്വമായ മോശം പ്രചാരങ്ങൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കും. മറിച്ചു ഏതു നല്ല ചിത്രത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ആര് തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരുമായ സിനിമ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പ്രതികരണവുമായി വന്നാൽ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ താനെ അവസാനിക്കും. പക്ഷെ അതിനു മാത്രം വിശാല മനസ്കർ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അത് കൊണ്ട് തന്നെ   ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ  നീ  അത്ര മാത്രം !!!!

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...