2014, മേയ് 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

ജനാധിപത്യം........

അണികൾക്ക്‌ എന്നത് പോലെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിന്  ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റും വീഴ്ചയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും തിരുത്താനുമുള്ള ആര്ജ്ജവം എല്ലാ പാര്ട്ടികളിലും ഉണ്ടാകണം അത്തരത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലം നിലനില്പ് ഉണ്ടാകൂ....................

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

✨Happy Diwali✨

Happy Diwali ദീപാവലി ദീപങ്ങളുടേതാവണം, ശബ്ദങ്ങളുടേതാവരുത് Celebrate Pollution Free Diwali