2014, മേയ് 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തിരിച്ചു വരവ്.......

തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു , ആത്മ പരിശോധനയുടെയും സ്വയം വിമർശനത്തിന്റെയും നാളുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ പാര്ട്ടികളും കോണ്‍ഗ്രസ്സും . തീര്ച്ചയായും ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അത് വ്യക്തികൾ ആയാലും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആയാലും ഇത്തരം സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും . ഒരു പക്ഷെ അത് അനിവാര്യതയുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ രണ്ടു പാർടികളുടെയും പ്രസ്കതിക്കും ശക്തിക്കും ഒരു കോട്ടവും  സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ മതേതര മൂല്യങ്ങളും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഈ രണ്ടു പാര്ടികളുടെയും പങ്കു ഒരു കാലത്തും അവഗണിക്കവുന്നത് അല്ല. തീര്ച്ചയായും തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയ പരാജയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് , അത് സ്വയം വിമര്ഷനതിനും, ആത്മ പരിശോധനക്കും സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും . ഈ രണ്ടു പര്ടികളിലും ജനങ്ങൾക്ക്‌ ഉള്ള വിശ്വാസം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല , ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ കരുതോടെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവിനുള്ള അവസ്സരം ഒരുക്കി എന്നെ പറയാനാകു. ആ അവസ്സരം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. തീര്ച്ചയായും അനുഭവ സമ്പത്തും പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും ഉള്ള ഈ കക്ഷികൾ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തിരിച്ചു വരുക തന്നെ ചെയ്യും..........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...