2014, മേയ് 27, ചൊവ്വാഴ്ച

ദൈവ സ്പര്ശം.........

നിനച്ചിരിക്കാതെ   ഒരു നാൾ  ദൈവം നമ്മുടെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷമായാൽ......... തീര്ച്ചയായും സച്ചിൻ എന്നാ അതുല്യ പ്രതിഭയെ മുന്നില് കണ്ട നിമിഷം അത്തരം ഒരു വികാരം തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്ത് കൊണ്ട് സച്ചിൻ ദൈവത്തെ പോലെ ഇത്ര മേൽ  ആദരണീയൻ ആകുന്നു എന്നതിന് ഉത്തരം  അദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയും അതിനു അനുരൂപമായ പെരുമാറ്റവും തന്നെയാണ് .പ്രതിഭകൾ ഇനിയും അനേകം ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ സച്ചിനെ പോലെ പ്രതിഭക്കും അപ്പുറത്ത് അനുകരണീയമായ പെരുമാറ്റ ഗുണം ഉള്ള ഒരാൾ ഇനി ഉണ്ടാവുക അസംഭവ്യം തന്നെയാണ്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിൽ ഏറെ ആയി ഇന്ത്യൻ ക്രികെട്ടിന്റെ ഭാരം താങ്ങിയ ആ ചുമലുകളിൽ വിറയാർന്ന കൈകളാൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വികാരം, ഇന്ത്യ എന്നാ വികാരം തന്നെ ആയിരുന്നു. ...... നന്ദി സച്ചിൻ , ഒരായിരം നന്ദി.......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...