2014, ഏപ്രിൽ 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

സമരക്കാരുടെ സിനിമകളെ പരാജയപ്പെടുത്തുക........

ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ മറന്നു കൊണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ സമ്പന്നന്മാർ ചേർന്ന് വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ വിലക്കും സമരവുമായി മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിലക്കും സമരവുമായി മലയാള സിനിമയെ തകര്ക്കാൻ നോക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരുടെ സിനിമകൾ അത് എതു സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ ചിത്രം ആയാലും ഏതു സൂപ്പർ സംവിധായകനെ ചിത്രം ആയാലും ഏതു സൂപ്പർ നിര്മ്മാതാവിന്റെ ചിത്രം ആയാലും ഏതു സൂപ്പർ വിതരനക്കാരന്റെ ചിത്രം ആയാലും ഏതു സൂപ്പർ തീറ്റെരുകരെന്റെ ചിത്രം ആയാലും പ്രേക്ഷകര ബഹിഷ്കരിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാരണം ഇത്തരം ദുഷിച്ച പ്രവണതകൾ ഇനി മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ സമരവും വിലക്കും ആയി വരുന്നവര സിനിമെയിൽ വരുന്നതിനു മുന്പും അവർ സിനിമ നിരത്തിയാലും മലയാള സിനിമ ഉണ്ടാകും . അത് കൊണ്ട് തങ്ങളാണ് മലയാള സിനിമയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ എന്നാ മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്നും ഇവര പിന്മാറണം . ഇത്തരം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രേക്ഷകരും സംഘടിക്കണം. പ്രേക്ഷകാൻ തങ്ങളുട്ച്നെമ കാണണ്ട, സിനിമയെ കുറിചു അഭിപ്രായം പറയണ്ട എന്ന് പറയാൻ നട്ടെല്ലുള്ള ഏതു സ്വാർത്ഥ സിനിമാക്കാരൻ ഉണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അറിയാം പ്രേക്ഷകന്റെ ശക്തി........... എത്രയും വേഗം ഈ വിലക്കും സമരവുമെലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യര്ത്ഥന.........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...