2014, ഏപ്രിൽ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

മുദ്ഗൽ സമിതി അന്വോഷിക്കട്ടെ.........

ഐ പി എല് വാതു വൈപ്പ് കേസ് നീതി പൂര്വ്വകം ആകണമെങ്കിൽ മുദ്ഗൽ സമിതി തന്നെ അന്വോഷിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ ഓരോ ക്രിക്കെറ്റ് ആരാധകരും മുദ്ഗൽ സമിതി തന്നെ ഈ കേസ് അന്വോഷിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പരമോന്നത കോടതി നീതിപൂര്വ്വകമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.............

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

✨Happy Diwali✨

Happy Diwali ദീപാവലി ദീപങ്ങളുടേതാവണം, ശബ്ദങ്ങളുടേതാവരുത് Celebrate Pollution Free Diwali