2015, നവംബർ 22, ഞായറാഴ്‌ച

ആത്മാവിഷ്കാരം അത്മാവകാശം .....

കലാകാരന്മാർ ആത്മശുദ്ധി ഉള്ളവര ആണ്. ആ ശുദ്ധത അവർ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും പുലര്താറുണ്ട്. കലാകാരന്മാർ അവർ ഏതു രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആയാലും അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആത്മാവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരെയുള്ള നടപടികൾഅത് ഏതു ഭാഗത്ത്‌ നിന്ന് ഉണ്ടായാലും  ദൌര്ഭാഗ്യകരമാണ്  , അപലപനീയമാണ്. പ്രസിഡന്റ്‌ , പ്രധാനമന്ത്രി തുടങ്ങി ഇങ്ങു താഴെ തട്ടിൽ ഉള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പോലും പുസ്തകം എഴുതാം, പരസ്സ്യങ്ങളിലും സിനിമകളിലും അഭിനയിക്കാം അതെ അവസ്സരത്തിൽ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ അതമാവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വിലങ്ങു  വൈക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ട നീതിയാണ്.. കലാഹൃദയരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാര്ക്കു അവരുടെ ആത്മാവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിര്താൻ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയുമായി എത്തിയ സഖാവ് വി എസ് നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഒപ്പം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ  നന്ദിയും........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...