2013, മാർച്ച് 24, ഞായറാഴ്‌ച

മാനിഷാദ.........

യുഗങ്ങൾക്കു മുൻപ് രത്നാകരൻ  എന്നാ കാട്ടാളനും കൊള്ളക്കാരനുമായ ഒരാൾ തിരിച്ചറിവിന്റെയും, അത്മബോധതിന്റെയും പശ്ചാ താപത്തിന്റെയും   വെളിച്ചത്തിൽ വാല്മീകി  എന്നൊരു ശ്രേഷ്ട്ടൻ ആയി പരിണമിച്ചു, അതുകൊണ്ട് രാമായണം പോലൊരു  മഹത്തായ ഇതിഹാസം ഭാരതീയര്ക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു  എന്നാൽ  ഇന്നത്തെ കാലത്ത്  ഏതെങ്കിലും  രത്നാകരന്മാർക്കു വാല്മീകിമാർ ആയി മാറുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ.....? ഒരു പക്ഷെ  ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രത്നാകരൻ  തിരിച്ചറിവിന്റെയും ആത്മബോധതിന്റെയും, പശ്ചാതാപത്തിന്റെയും  പേരില് വാല്മീകി ആയി മാറിയാലും , നീ വാല്മീകിയല്ല  നീ രത്നാകരനാണ്  എന്ന് നിരന്തരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടും  വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടും സമൂഹം പുറകെ ഉണ്ട്ടാകും...............

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

സേവ് കെ എസ് ആർ ടി സി ....

2016 ഡിസംബർ 20 നു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കുറിപ്പാണിത് ..  കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കുറിപ്പ് ...