2017, ജൂൺ 21, ബുധനാഴ്‌ച

“Tiyaan Aims at Exploring Indian Realism”
Tiyaan ( The Above-Mentioned) is an upcoming Indian Malayalam film written by Murali Gopy and directed by Jiyen Krishnakumar.
Tiyaan, featuring Prithviraj Sukumaran, Indrajith Sukumaran, Murali Gopy, is good to go to discharge this Eid. In spite of the fact that the trailer and character notices are out, there is as yet a mysterical conduct for the motion picture and it has grown much buildup for the film. Composed by Murali Gopy, Tiyaan is coordinated by Jiyen Krishnakumar and is created by Haneef Mohammed with a mammoth spending plan of 25 Cr. Here is the thing that the scripter and performing artist Murali Gopy needs to talk about the film. He talks about Tiyaan, Lucifer and his works. “Tiyaan ought to be knowledgeable about theaters and it will be a dish Indian film which is shot totally in India and abroad Kerala. The film is a view upon the present political and social conditions. Malayalee has something to pass on to the bigger India. As the trailer talks the film is totally shot in the place where there is Hindi and Tiyaan is the thing that the Malayalee needs to express to the place where there is Hindi.”

“Indian Realism is of various levels and the idea “practical” has a western root. Reasonable is the thing that we see with our stripped eyes. Tiyaan starts from the prospect of what is ‘Indian Realism’. It has diverse evaluations. It varies from a religious, a columnist, a government official and so forth. India has a mindscape of spreading out all these distinctive fields of authenticity as one. Tiyaan concentrates on investigating what we see as sensible and the film goes for it too.”

https://www.youtube.com/watch?v=f9ym_s-CEmI

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...