2016, മേയ് 31, ചൊവ്വാഴ്ച

കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പ് !!!!


Argentina is the favorite

Argentina is the favorite  with a 38.53 percent chance of lifting the trophy. This is unsurprising, as Lionel Messi’s side is currently ranked No. 1 in the world. The model gives the USMNT a 1.10 percent chance of winning the tournament, while Bolivia and Haiti are the biggest underdogs, each with a mere 0.20 percent chance of being crowned champion.

Chances of reaching the quarterfinals:

GROUP A
91.71% - Colombia
44.21% - Costa Rica
37.69% - United States
26.39% - Paraguay

GROUP B
86.98% - Brazil
76.14% - Ecuador
22.79% - Peru
14.08% - Haiti

GROUP C
86.25% - Uruguay
73.69% - Mexico
23.28% - Jamaica
16.79% - Venezuela

GROUP D
93.54% - Argentina
84.35% - Chile
13.12% - Panama
9.00% - Bolivia

Chances of winning Copa America Centenario:
38.53% - Argentina
20.60% - Chile
12.98% - Colombia
8.55% - Brazil
6.58% - Uruguay
4.45% - Ecuador
3.31% - Mexico
1.35% - Costa Rica
1.10% - United States
0.65% - Paraguay
0.43% - Jamaica
0.40% - Peru
0.40% - Panama
0.28% - Venezuela
0.21% - Bolivia
0.20% - Haiti

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

സേവ് കെ എസ് ആർ ടി സി ....

2016 ഡിസംബർ 20 നു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ എഴുതിയ കുറിപ്പാണിത് ..  കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കുറിപ്പ് ...