2016, ഫെബ്രുവരി 3, ബുധനാഴ്‌ച

Finding the "CAN" in Cancer

Finding the "CAN" in Cancer
By Nancy Emerson, Pam Leight, Susan Moonan,Terri Schinazi

A compelling handbook for cancer patients, their families, and friends. Four long-term survivors, with more than 70 years of collective experience dealing with cancer, have put together a guidebook to help others who face this illness. The authors combine personal stories and experiences with practical tips for coping with side effects, information on tests and procedures, emotional and spiritual encouragement, and advice on how to let others help during this difficult time. "This book is many things: a pragmatic and practical handbook on dealing with the details of cancer treatment; a book with helpful and inspirational vignettes; and most of all, a story of friends...each exemplifies a depth of resourcefulness and optimism that has sustained them through the roughest of times." P. Kelly Marcom, MD Director, Breast Medical Oncology and Hereditary Cancer Clinic Duke University Comprehensive Cancer Center

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുല മഹിമയുടെ ചോരപ്പൂക്കൾ....

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ..... എന്റെ നാൽപത് കവിതകൾ അടങ്ങിയ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ  പ്രണയമാണെനിക്ക് എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കവിതാ സമാ...